เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 78 Responder Ambulance Service

ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

จากบ้านพัก สู่โรงพยาบาล หรือ จากโรงพยาบาลสู่อีกโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาฉุกเฉิน

หรือเคลื่อนย้ายรักษาต่อตามความประสงค์ของญาติ หรือการส่งตัวต่อเพื่อรักษา ตามสิทธิ

โดยมีรถพยาบาลฉุกเฉิน และทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 

และมีเครือข่ายอยู่ทั่วในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

Visitors: 100,438